PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- W poniedziałek 29 maja o godz. 10:00 odbył się odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N w miejscowości Tuszewo.
- Trwa przebudowa drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo.
- W przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Brodnicy. Przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin został unieważniony z powody przekroczenia kwoty w budżecie.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147013N w miejscowości Czerlin. Oferty należy składać do 8 czerwca 2017 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły na stronie internetowej BIP Gminy Lubawa.
- W przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. z 9 ofert wybrano firmę Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
- Został ogłoszony przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Oferty należy składać do 5 czerwca 2017 do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa”. Łączny koszt zadania wyniesie 60 tys. 388,46 zł. Kwota wnioskowana 51 tys. 330,19 zł. Azbest zostanie usunięty z 52 nieruchomości na terenie lubawskiej gminy.
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowniczego ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Lubawa” na kwotę 21 tys. 700 zł . W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

RADA SENIORÓW
We wtorek 30 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubawa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie I posiedzenia Rady.
2. Wręczenie Aktów powołania członkom Rady.
3. Wybór Przewodniczącego Rady.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
5. Dyskusja na temat Planu działania Rady.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie I posiedzenia Rady.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W środę 31 maja o godz. 10:00 odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Lubawa.
7. Przyjęcie informacji o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016r.,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016r.,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016r. z tytułu wykonania budżetu,
e) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania  budżetu Gminy Lubawa za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
d) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Zakończenie obrad.

ZEBRANIE DELEGATÓW LZS
W piątek 2 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubawie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie. Obrady rozpoczną się o godzinie 16:00 w I terminie lub w II terminie – niezależnie od liczby obecnych delegatów - o godzinie 16:15.
Porządek Obrad Zebrania Delegatów:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
3. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania,
4. Wręczenie odznaczeń, wyróżnień dla sportowców, trenerów, działaczy,
5. Wybór Komisji Mandatowej,
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
8. Sprawozdanie z działalności GZ LZS w Lubawie za okres sprawozdawczy,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
11. Dyskusja – wystąpienie zaproszonych gości,
12. Udzielenie absolutorium Radzie GZ LZS w Lubawie,
13. Wybór Rady GZ LZS w Lubawie oraz Komisji Rewizyjnej,
14. Przerwa na ukonstytuowanie się Rady oraz Komisji Rewizyjnej,
15. Sprawozdanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków,
17. Zakończenie obrad.

EKONOMIA SPOŁECZNA
W piątek 2 czerwca na zaproszenie Marszałka Województwa, Wójt weźmie udział w konferencji „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur” organizowanej w ramach V Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie.