BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Oferty można składać do 7 lipca do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły na stronie BIP Zakładu.
Inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił również przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle. Oferty należy składać do 29 czerwca w sekretariacie Zakładu. Szczegóły przetargu na stronie BIP ZKGL Sp. z o.o.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Termin realizacji zadań upływa w dniu 10 października tego roku.
- Przebudowę drogi gminnej nr 147013 N w miejscowości Czerlin zrealizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku.
- Do 31 sierpnia potrwa przebudowa chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje firma MUSA.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Dokonaliśmy wyboru firmy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EURO-PLAST” z Ciechocinka na zakup urządzeń do oczyszczana ścieków komunalnych. Przewiduje się zakup 20 kompletów małych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 6 dużych za łączną kwotę ok. 50 tys. złotych.

CZYSTE ŚRODOWISKO
W poniedziałek 26 czerwca o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się XIV Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. W porządku obrad, m.in. zaplanowano rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok oraz rozpatrzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2016 rok.

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA
We wtorek 27 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
- informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa,
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy
- sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH
We wtorek 27 czerwca o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się spotkanie z księżmi dotyczące tegorocznego konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, który tradycyjnie organizowany jest podczas Dożynek Gminnych. Tegoroczne Święto Plonów zostało zaplanowane na dzień 17 września w Prątnicy.