PRZETARGI
W przetargach nieograniczonych na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn
wpłynęło po 5 ofert na każde z  zadań. Trwa procedura badanie ofert.

WARSZTAT LGD
W poniedziałek 26 lutego o godz. 10:00 w Brzoziu odbędzie się „Warsztat Refleksyjny” nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W środę 28 lutego o godz. 10:00 odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) uchwalenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Lubawa,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo,
e) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020” Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Zakończenie.

CZYSTE ŚRODOWISKO
W środę 28 lutego o godz. 10:00 w Ostródzie odbędzie się XVIII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, na którym m.in. zostanie podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego w zakresie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

DORZECZE DRWĘCY
W środę 28 lutego o godz. 10:00 w Brodnicy odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Tematem zebrania będzie m.in. podjęcie uchwały absolutoryjnej, uchwalenie budżetu na bieżący rok, organizacja XXXIV „Dni Drwęcy” oraz sprawy organizacyjne.

SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP
Trwa okres sprawozdawczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. W piątek 02 marca o godz. 18:30 odbędzie się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Kazanice. Głównym tematem spotkania będzie podsumowanie działalności jednostki w roku 2017.