PRZEBUDOWY DRÓG

- Trwa przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo. Zadanie polegające, m.in. na wykonaniu jezdni, kanalizacji deszczowej, zjazdów i zejść do posesji wykonuje firma Musa z Targowiska Dolnego. Termin realizacji do 15 czerwca 2019 roku.

- W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo wpłynęło 5 ofert. Zadanie polega , m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego. Przedmiot zamówienia będzie w 50 proc. współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Trwa sprawdzanie ofert.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Inwestycja o wartości prawie 2 mln. 900 tys. zł ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r. Część zadań została już dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Został także złożony kolejny wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania w wysokości 733 tys. zł, czyli 50 proc. planowanych wydatków na ten rok. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

DOSTAWA KRUSZYWA

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa w ilości 3 tysięcy ton do remontu dróg gminnych. Oferty można składać w sekretariacie UG Lubawa do 26.03.2019 r. do godz. 8:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronie BIP.

 

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

Zrealizowano budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Prątnicy. Zadanie zostało dofinansowane w 50 proc. w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.” Mieszkańcy Prątnicy i okolic mogą już korzystać, m.in. z wyciągu górnego, wahadła, biegacza, wioślarza czy orbitreka. Podobne przyrządy sportowe zamontowano w siłowniach zewnętrznych, które powstały też w miejscowościach Gutowo, Lubstyn i Omule.

Został złożony wniosek na 50 proc. dofinansowania budowy dwóch stref aktywności dla mieszkańców gminy Lubawa w miejscowościach Sampława i Rożental. Wartość całego zadania to 75 tys. zł. Dofinansowaniem projektu zajmuje się Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie ogłosili przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy Lubawa, na który wpłynęło 5 ofert i druga, obręb gminy miejskiej Lubawa, tu wpłynęły 4 oferty. Trwa procedura badania ofert.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W poniedziałek 25 marca o godz. 11:00 wójt weźmie udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zmian w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w roku 2019.

 

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

We wtorek 26 marca o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie:

- sprawozdanie Kierownika OPSGL z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2018 rok;

- sprawozdanie Wójta Gminy Lubawa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacja zadań;

- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W środę 27 marca o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W spotkaniu m.in. wezmą udział przedstawiciele jednostek OSP z Tuszewa, Zielkowa i Prątnicy, dyrektor Szkoły Podstawowej w Prątnicy oraz ksiądz Damian Kuna z parafii pw. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 28 marca o godz. 10:00 odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4. Wolne wnioski i interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Przyjęcie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2018 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,

b) zmiany uchwały budżetowej,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,

d) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

g) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,i) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa,

h) Statutu Gminy Lubawa.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

10. Zakończenie obrad.

 

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA

W piątek 29 marca odbędzie się spotkanie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego z sołtysami w ramach obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach. W uroczystościach, które odbędą się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie wezmą udział wójt Tomasz Ewertowski oraz sołtysi z terenu Gminy Lubawa.