Informuje się, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uległy zmianie wzory wniosków oraz terminy składania wniosków.

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. można składać od dnia  1 sierpnia 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2017r.;
 • od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.12.2017r.;
 • od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2018r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   w terminie:

 • od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.10.2017r.;
 • od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.09.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2017r.;
 • od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 31.12.2017r.;
 • od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2018r.;
 • od dnia 01.12.2017 r. do dnia 33.12.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 28.02.2018r.


Nowe wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wniosków-swiadczenia-dla-rodzin/

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w godzinach w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych - pok. nr 16  oraz pod nr tel. 89 645 54 31 lub 89 645 54 50.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej|
Gminy Lubawa

/-/ Adam Roznerski