W sobotę 9 września w Prątnicy odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i  przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. dziekana Marcina Staniszewskiego, kapelana strażaków z gminy Lubawa, oraz  proboszcza parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy ks. kanonika Tomasza Mowińskiego.

Po mszy korowód, złożony z delegacji z jednostek OSP, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Grodziczna przemaszerował na plac przed remizą w Prątnicy, gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. 

Konferansjer uroczystości druh Paweł Szauer- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie zapowiedział rozpoczęcie uroczystości. Meldunek złożył Dowódca Uroczystości mł. bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie, a przyjął  druh Gustaw Marek Brzezin - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Następnie poczet flagowy w osobach: dh Rafał Breński, dh Mateusz Golderdh Łukasz Warmiński przystąpił do podniesienia flagi państwowej na maszt i wspólnie odśpiewano hymn państwowy.

W kolejnym punkcie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Lubawa – druh Tomasz Ewertowski.

W związku z tragiczną śmiercią druha Marka Bartwickiego z jednostki OSP Rumian uczczono jego odejście na wieczną służbę minutą ciszy. Następnie przywitano przybyłych gości: Posłów na Sejm RP: Leonarda Krasulskiego, Roberta Gontarza, Zbigniewa Ziejewskiego, przedstawiciela posła Zbigniewa Babalskiego- pana Dawida Olszewskiego, senator RP Bogusławę Orzechowską, pełnomocnika Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Łukasza Kochana, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, a zarazem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego druha Gustawa Marka Brzezina, zastępcę Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasza Ostrowskiego, Wicestarostę Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie druha Juliana Lemiecha, Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie druha Macieja Jasińskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie komisarza Romana Gancarza, księdza dziekana Marcina Staniszewskiego- Kapelana Strażaków Gminy Lubawa, księdza kanonika Tomasza Mowińskiego - Proboszcza parafii Prątnica, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Zbigniewa Rudnickiego, Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa Jana Laskowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Lubawa Mariana Licznerskiego, radnego Gminy Lubawa i sołtysa sołectwa Prątnica Jana Kowalkowskiego, Radnych Gminy Lubawa, delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa, mieszkańców wsi oraz pozostałych gości przybyłych na uroczystość.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki przez Prezesa OSP Prątnica druha Waldemara Golder nastąpiło wręczenie na ręce prezesa jednostki OSP Prątnica Złotego Znaku Związku, którym Ochotnicza Straż Pożarna w Prątnicy została uhonorowana za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej w imię dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonał dh Gustaw Marek Brzezin - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie oraz dh Julian Lemiech Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie.

Następnie odbyło się  uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu oraz dowodu rejestracyjnego. Przekazania na ręce naczelnika jednostki OSP Prątnica druha Radosława Nowakowskiego i kierowcy OSP Prątnica druha Adama Grabowskiego dokonali: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Łukasz Kochan, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin,  Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Ostrowski, poseł RP Leonard Krasulski, poseł RP Robert Gontarz, poseł RP Zbigniew Ziejewski, senator RP Bogusława Orzechowska oraz Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. Nowy wóz strażacki- MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy poświęcony został przez księdza dziekana Marcina Staniszewskiego oraz księdza kanonika Tomasza Mowińskiego.

W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiły przemówienia przybyłych gości wypełnione gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami oraz podziękowania wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójta Gminy Lubawa – druha Tomasz Ewertowskiego i Prezesa jednostki OSP Prątnica druha Waldemara Golder.

W trakcie uroczystości Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Ostrowski przekazał także w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego generała Tomasza Komoszyńskiego na ręce delegacji jednostki OSP Lubstynek prezent w postaci piły STIHL za wysokie osiągnięcia sportowe i uzyskanie wysokiego IX miejsca na Krajowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Następnie gospodarze uroczystości dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku remizy OSP Prątnica. Tablicę wykonał i ufundował druh wspierający Marian Ziółkowski.

Na zakończenie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Na wszystkich zaproszonych gości czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Prątniczanki”, a na mieszkańców wsi strażacka grochówka i wspólna zabawa.