Wójt Gminy Lubawa na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/305/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2023r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2023r. poz. 5059), ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Lubawa III kadencji.

 1. Wyznacza się termin zgłaszania kandydatur do Rady Seniorów Gminy Lubawa III kadencji od 10 listopada 2023 roku do 24 listopada 2023 roku do godz. 13:00.

 

 1. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 osób, w tym:
 • przedstawiciele osób starszych,
 • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 1. Kandydatem na członka Rady jako przedstawiciela osób starszych może być osoba, która:

1) ukończyła 60 rok życia;

2) zamieszkuje na terenie Gminy;

3) uzyskała poparcie co najmniej 10 osób starszych (powyżej 60 roku życia), zamieszkujących na terenie Gminy.

 1. Kandydatem na członka Rady jako przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych, może być osoba, która:
 • została wskazana przez podmiot, działający na rzecz osób starszych na terenie Gminy;
 • wyraziła zgodę na kandydowanie.
 1. Podstawą kandydowania jest złożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 1 Karty zgłoszeniowej której wzór określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Karta zgłoszenia dla przedstawiciela osób starszych) oraz załącznik nr 2 Ogłoszenia (Karta zgłoszenia dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych).
 1. Karty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt. 5 dostępne będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa (Fijewo 73), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubawa (www.bip.gminalubawa.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Lubawa (www.gminalubawa.pl).
 1. Zgłoszeń kandydatów dokonać można na jeden z poniższych sposobów:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa (Fijewo 73), poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00; ostatniego dnia naboru Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do godziny 13.00;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14 ‑ 260 Lubawa z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa”; decyduje data stempla pocztowego.
 1. Zgodnie z 7 Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa:

1) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów wynosi 9 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady Seniorów.

2) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekracza 9 osób, wyboru spośród tych osób dokonuje Wójt w drodze publicznego losowania. Termin, miejsce i sposób losowania Wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed losowaniem, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

3) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest niższa niż 9 osób, Wójt w drodze Zarządzenia ogłasza nabór uzupełniający.

 1. Skład osobowy Rady Seniorów ogłasza Wójt w drodze zarządzenia podanego do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru lub naboru uzupełniającego, o ile był przeprowadzany.
 1. Członkowie Rady Seniorów Gminy Lubawa pełnią swoje funkcje społecznie.

LINK DO ZARZĄDZENIA NA BIP – https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12988_Zarzadzenie_785_2023.pdf

Formularz dla przedstawiciela osób starszych https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12990_Zarzadzenie_785_2023_ogloszenie__zalacznik_nr_1.pdf

Formularz dla przedstawiciela podmiotu https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12991_Zarzadzenie_785_2023_ogloszenie__zalacznik_nr_2.pdf