W trakcie kampanii wyborczej, w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa, pojawia się coraz więcej plakatów i banerów wyborczych.

Przypominamy, że bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Zgodnie z kodeksem wyborczym zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej, m. in. na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem wyborczym umieszczanie plakatów i haseł wyborczych bez zgody właściciela nieruchomości, terenu, obiektu lub urządzenia podlega karze grzywny.

Natomiast wszelkie materiały, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym są usuwane przez policję.

Na terenie gminy są ściśle określone miejsca, gdzie mogą być one umieszczane. Zostały wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych, są to okna i drzwi wszystkich świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Lubawa.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód i zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.

Zwracamy również uwagę, że niszczenie, zaklejanie plakatów wyborczych również podlega karze, zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Apelujemy do komitetów wyborczych o przestrzeganie zasad i obowiązującego prawa. Wszystko po to, aby kampania wyborcza mogła być prowadzona z poszanowaniem wspólnej przestrzeni publicznej oraz własności prywatnej.

 

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_kodeks

 

https://bip.gminalubawa.pl/akty/59/2953/Zarzadzenie_Nr_825_2F2024_Wojta_Gminy_Lubawa_z_dnia_21_lutego_2024_r__w_sprawie_wyznaczenia_na_terenie_Gminy_Lubawa_miejsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_i_plakatow_wszystkich_komitetow_wyborczych_oraz_podania_wykazu_tych_miejsc_do_publicznej_wiadomosci_w_wyborach_do_rad_gmin_2C_rad_powiatow_2C_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_m_st__Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_2C_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_7_kwietnia_2024_r/