PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie zrealizowała przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości ponad 2 mln. 200 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.

- Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

- Została podpisana umowa z firmą Musa sp.j. z Targowiska Dolnego na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2019 roku.

- W przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa do remontu dróg gminnych wpłynęły 3 oferty. Wybór dostawcy nastąpi w najbliższych dniach.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Inwestycja o wartości prawie 2 mln. 900 tys. zł ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r. Część zadań zostanie w tym roku dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI

- Zakończyła się modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Kolejny etap realizacji zadania to dostawa wyposażenia, m.in. regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego. Łączna wartość inwestycji wyniesie około pół miliona złotych. Zadanie to jest współfinansowane w kwocie ponad 200 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

KLUB SENIOR +

Trwa wykonie centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem budynku Świetlicy Wiejskiej w Mortęgach, w której powstanie Klub „Senior+”. Wykonawcą zadania o wartości ponad 360 tys. zł jest firma VURO ze Strumienia. Remont świetlicy ma zostać zakończony do 15 grudnia 2018 roku, natomiast otwarcie Klubu planowane jest w lutym 2019 roku. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dotację w kwocie 150 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

We wtorek 27 listopada o godz. 9:00 Wójt spotka się z mieszkańcami sołectwa Sampława. Zorganizowane przez sołtysa spotkanie będzie dotyczyło omówienia spraw bieżących oraz drogi nr 15.

 

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ

W piątek 30 listopada o godz. 9:00 w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. w Łążynie odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady nadzorczej.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja Prezesa Zarządu o funkcjonowaniu Spółki.

4. Podjęcie uchwały

a) w sprawie wyboru podmiotu badającego bilans Spółki za 2018 r.

5. Sprawy wniesione.

6. Zakończenie obrad.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W piątek 30 listopada o godz. 10:00 odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, sprawdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4. Wolne wnioski i interpelacje.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powołania stałych Komisji Rady,

b) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady,

c) ustalenia Przewodniczących Komisji i Zastępców,

d) wytypowanie przedstawiciela do reprezentowania Gminy Lubawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

7. Zamknięcie sesji.