W dniu 8 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Lubawie.

Spotkanie odbyło się w obecności gości:

- mł.bryg. Bogdana Grzymowicza – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

- dh Juliana Lemiecha – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie i członka Prezydium Zatządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,

- dh Macieja Jasińskiego – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,

- dh Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie,

- dh Tomasza Syguła – członka Prezydium Zarządy Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie,

- kom. Romana Gancarza – Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie

W planie obrad znalazły się:

- ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2024 roku,

- zatwierdzenie planu działalności Zarządu na rok 2024,

- omówienie spraw bieżących,

- życzenia świąteczne.

Obrady rozpoczął dh Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, który przywitał przybyłych gości i członków Zarządu. Następnie prowadził dalsze obrady zgodnie z planem.

Druhom został przedstawiony projekt harmonogramu zebrań. Ustalono, że do dnia 15 grudnia 2023 r. poszczególne jednostki potwierdzą termin zebrania lub zgłoszą zmianę.

Zebrani zaakceptowali zaproponowany plan działalności Zarządu na rok 2024.

W sprawach bieżących druhowie zapoznali się z warunkami prowadzenia rachunków bankowych jednostek OSP przedstawionymi na piśmie przez Bank Spółdzielczy w Lubawie.

Dh Tomasz Ewertowski zaapelował do przedstawicieli poszczególnych jednostek o dopilnowanie wykonania badań okresowych przez strażaków. Strażak uczestniczący w akcjach ratowniczych musi być przeszkolony, ubezpieczony i mieć ważne badania lekarskie.  Przypomniano także jednostkom o składaniu wniosków o odznaki „za wysługę lat” i dla członków MDP. Szczególnie ta druga odznaka warta jest propagowania bo może wpłynąć na wzrost zainteresowania młodzieży działalnością o ochronie przeciwpożarowej.

W kolejnym punkcie głos zabierali:

Dh Tomasz Ewertowski podkreślił, ze mijający rok był bardzo dobry dla jednostek OSP w Gminie Lubawa. Przybyły dwa nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, przeprowadzono remont remiz, a jednostki pozyskały wiele nowego sprzętu i wyposażenia. Przypomniał sukcesy odnoszone przez naszych strażaków na zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Podziękował jednostkom za sprawne zorganizowanie pięknych uroczystości: OSP Prątnica z okazji 100-lecia działalności, OSP Omule z okazji przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i OSP Zielkowo z okazji 110-lecia działalności. Przypomniał także, że w 2023 roku trafiły do Gminy Lubawa wysokie odznaczenia strażackie -  dh Roman Draszewski z OSP Zielkowo odznaczony został Złotym Znakiem Związku, a jednostki OSP Prątnica i OSP Zielkowo Złotym Znakiem Związku dla Zbiorowości.

Zapewnił, że planowane są dalsze działania na rzecz rozwoju jednostek – trwa przebudowa remizy w Tuszewie, planowane jest pozyskanie kolejnych samochodów pożarniczych i sprzętu.

OSP jest jedyną, dużą i zorganizowaną siłą mogącą nieść pomoc mieszkańcom. Podziękował jednostkom za pomoc przy organizacji uroczystości, za pomoc niesioną domom dziecka i potrzebującym pomocy. Podziękował także za dobrą współprace PSP i Policji.

Dh Julian Lemiech podkreślił, że w ostatnich latach jednostki OSP są coraz lepiej wyposażone. Wprowadzona ustawa o OSP min. wprowadziła min. świadczenie ratownicze dla druhów emerytów. Zostało także wprowadzone wysokie odznaczenie „Krzyż Św. Floriana”, działania strażaków-ochotników są więc doceniane. Prosił o przesłanie ostatecznego terminarza zebrań sprawozdawczych do Zarządu Powiatowego aby zapewnić obecność jego reprezentantów na spotkaniach w jednostkach.

Życzył druhom wszelkiej pomyślności w nadchodzącym, 2024 roku.

Dh Maciej Jasiński wyraził zadowolenie z coraz lepszego wyposażenia jednostek OSP. Przypomniał, ze był na wielu uroczystościach w jednostkach OSP w Gminie Lubawa i wie jak one korzystnie się zmieniają. Prosił o przesłanie do Zarządu Wojewódzkiego informacji o planowanych uroczystościach w celu racjonalnego zaplanowania obecności gości i przyznawania odznaczeń. Podziękował za zgodne i sprawne funkcjonowanie ZOSP RP i jednostek OSP w Gminie Lubawa.

Złożył życzenia druhom wszelkiej pomyślności i szczęśliwych powrotów z akcji. Przekazał także pozdrowienia i życzenia od dh Gustawa Marka Brzezina – Senatora RP.

Mł.bryg. Bogdan Grzymowicz przekazał pozdrowienia i życzenia od nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie i od st.bryg. Piotra Wlazłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Iławie.

Podkreślił, że OSP odgrywają ogromną rolę w życiu lokalnej społeczności i są filarem bezpieczeństwa. Wielu druhów kontynuuje wielopokoleniowe tradycje strażackie w rodzinach. Wójtowi Gminy Lubawa dh Tomaszowi Ewertowskiemu oraz Komendantowi Gminnemu dh Krzysztofowi Rutkowskiemu podziękował za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Apelował do druhów aby dbali o własne bezpieczeństwo w czasie wyjazdów do akcji. Życzył wszystkim tylu powrotów z akcji ilu wyjazdów.

Dh Stanisław Kastrau min. zapowiedział przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych w 2024 roku. Podkreślił rolę ruchu OSP w działaniach na rzecz mieszkańców. Podziękował strażakom za poświęcenie prywatnego czasu na działania ratujące życie i mienie ludzkie.

Życzył zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim strażakom.

Kom. Roman Gancarz podziękował strażakom za wspólne akcje i podkreślił, że dzięki OSP jest bezpieczniej. Życzył wszystkiego co najlepsze w 2024 roku.

Kolejnym punktem było złożenie sobie życzeń. Dh Tomasz Ewertowski życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i bezpiecznej działalności w 2024 roku.

Następnie wszyscy, w serdecznej atmosferze, łamali się opłatkami.