Zaproszenie do konsultacji - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024–2026

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026. Jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy Lubawa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program zakłada pomoc rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.

W miesiącu styczniu 2024r. trwały prace nad projektem programu, w które zaangażowany był zespół - powołany Zarządzeniem Nr 750/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny.

Konsultacje prowadzone będą w okresie 12.02.2024r. – 19.02.2024r. poprzez opiniowanie poszczególnych zapisów projektu w formie:

Zapraszamy mieszkańców gminy Lubawa do aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 19.02.2024r. pozostawia się bez rozpatrzenia.