Ogłoszenia i komunikaty

Program Opieki Wytchnieniowej - edycja 2023

Gmina Wiejska Lubawa przystępuje do realizacji Programu Opieki Wytchnieniowej - edycja 2023 współfinansowanej  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad nią.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Informujemy, że Gmina Wiejska Lubawa przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu  niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na:

 • pomocy w wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

       lub

 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, ze osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

29 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Na zaproszenie nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w uroczystej zbiórce uczestniczyli:

druhna Bogusława Orzechowska – Senator RP

Pan Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm RP

Pan Andrzej Śliwka - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie     

st.bryg. Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie

a także przedstawiciele władz samorządowych i jednostek OSP które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów.

Gminę Lubawa reprezentowali:

dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie

dh Waldemar Golder – Prezes jednostki OSP Prątnica

dh Radosław Nowakowski – Naczelnik jednostki OSP Prątnica

dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki OSP Omule

dh Tomasz Rykaczewski – Naczelnik jednostki OSP Omule

Jednostki OSP Prątnica i OSP Omule otrzymały promesy dofinansowania przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 200 000 zł zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku.

Pozostałe środki na zakup zadeklarował samorząd Gminy Lubawa.

eliminacje gminne OTWP

W dniu 28 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy min z jednostkami samorządu terytorialnego.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W OTWP mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W eliminacjach gminnych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i Urząd Gminy Lubawa startowało 12 uczniów z I i II grupy wiekowej, wyłonionych przez poszczególne szkoły z terenu gminy Lubawa. Każda szkoła mogła zgłosić do 2 uczniów w każdej kategorii wiekowej. Z tej możliwości skorzystało 5 szkół.

Po rozwiązaniu testów, sprawdzonych przez komisję w składzie: dh st.kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP i dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,  zwycięzcami eliminacji gminnych w poszczególnych grupach zostali:

- w grupie I:

I miejsce Dominik Wyżlic uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,

II miejsce Jakub Witkowski uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej in. Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach,

III miejsce Hubert Grabkowski uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy,

- w grupie II:

I miejsce Kamil Cieśniewski uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie,

II miejsce Amelia Soboczyńska uczennica klasy VIII Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie,

III miejsce Hanna Zakrzewska uczennica klasy VII  Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy. 

Osoby te będą reprezentowały naszą Gminę na powiatowym etapie OTWP w Iławie.

Dyplomy i upominki dla uczestników turnieju wręczył dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, który podkreślił jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a jednym z takich działań jest właściwa edukacja młodzieży. Podziękował też uczestnikom za udział i nauczycielom za przygotowanie zawodników.

W okresie od 21 do 27 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa przeprowadzony został cykl szkoleń dla rolników dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Tematyka spotkań obejmowała: - dopłaty bezpośrednie, - warunkowość, - ekoschematy, - dobrostan zwierząt, - nowości w płatnościach rolnośrodowiskowych i ekologicznych, - zmiany w portalu EwniosekPlis. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubawie. Ze szkolenia skorzystało łącznie 241 rolników.

W okresie od 21 do 27 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa przeprowadzony został cykl szkoleń dla rolników dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Tematyka spotkań obejmowała:

- dopłaty bezpośrednie,

- warunkowość,

- ekoschematy,

- dobrostan zwierząt,

- nowości w płatnościach rolnośrodowiskowych i ekologicznych,

- zmiany w portalu EwniosekPlis.

Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubawie. Ze szkolenia skorzystało łącznie 241 rolników.