Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 20 października 2023 r. w Omulu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie pn.: Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Omulu” zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja w kwocie 200.000 zł”.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

https://wfosigw.olsztyn.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W obliczu aktualnej sytuacji pogodowej, silnych mrozów, Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kalitowska, wystosowała do wszystkich gmin Powiatu Iławskiego pismo przypominające do właścicieli zwierząt, aby dbali o ich dobrostan. 

 

Jednostki Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu Gminy Lubawa, przeprowadzą w 2024 roku zebrania sprawozdawcze wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Jednostka OSP

Termin zebrania

Dzień

Godzina zebrania

1

OSP Rumienica

26.01.2024

Pt

17.00

2

OSP Kazanice

26.01.2024

Pt

19.00

3

OSP Omule

27.01.2024

Sob

17.00

4

OSP Złotowo

27.01.2024

Sob

19.00

5

OSP Rożental

10.02.2024

Sob

18.00

6

OSP Zielkowo

16.02.2024

Pt

19.00

7

OSP Pomierki

17.02.2024

Sob

17.00

8

OSP Byszwałd

17.02.2024

Sob

19.00

9

OSP Wałdyki

23.02.2024

Pt

17.00

10

OSP Lubstynek

23.02.2024

Pt

19.00

11

OSP Gutowo

24.02.2024

Sob

17.00

12

OSP Rakowice

01.03.2024

Pt

17.00

13

OSP Targowisko

01.03.2024

Pt

19.00

14

OSP Łążyn

02.03.2024

Sob

17.00

15

OSP Prątnica

02.03.2024

Sob

19.00

16

OSP Szczepankowo

09.03.2024

Sob

17.00

17

OSP Tuszewo

09.03.2024

Sob

19.00

Fotografia z tablicą informacyjną
Zakończyło się zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający”.
W ramach zadania zostało wykonane przyłącze wodociągowe, automatyczny system nawadniający boisko oraz przeprowadzono zabiegi renowacji murawy. Z boiska będzie można już korzystać na wiosnę.
Obiekt jest udostępniony wszystkim chętnym w szczególności:
- uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu
- klubowi piłkarskiemu LZS „TORPEDA” Rożental
- stowarzyszeniu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie
- Szkolnemu Związkowi Sportowemu
Zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wartość projektu: 82.794,42 zł, kwota wsparcia: 28.700,00 zł.
Dziękujemy za pomoc i pracę społeczną zawodnikom klubu LZS „TORPEDA” Rożental, Radzie Sołeckiej w Rożentalu i mieszkańcom Rożentala.
 
Foto:

W dniu 8 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Lubawie.

Spotkanie odbyło się w obecności gości:

- mł.bryg. Bogdana Grzymowicza – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

- dh Juliana Lemiecha – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie i członka Prezydium Zatządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,

- dh Macieja Jasińskiego – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,

- dh Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie,

- dh Tomasza Syguła – członka Prezydium Zarządy Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie,

- kom. Romana Gancarza – Komendanta Komisariatu Policji w Lubawie

W planie obrad znalazły się:

- ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2024 roku,

- zatwierdzenie planu działalności Zarządu na rok 2024,

- omówienie spraw bieżących,

- życzenia świąteczne.

Obrady rozpoczął dh Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, który przywitał przybyłych gości i członków Zarządu. Następnie prowadził dalsze obrady zgodnie z planem.

Druhom został przedstawiony projekt harmonogramu zebrań. Ustalono, że do dnia 15 grudnia 2023 r. poszczególne jednostki potwierdzą termin zebrania lub zgłoszą zmianę.

Zebrani zaakceptowali zaproponowany plan działalności Zarządu na rok 2024.

W sprawach bieżących druhowie zapoznali się z warunkami prowadzenia rachunków bankowych jednostek OSP przedstawionymi na piśmie przez Bank Spółdzielczy w Lubawie.

Dh Tomasz Ewertowski zaapelował do przedstawicieli poszczególnych jednostek o dopilnowanie wykonania badań okresowych przez strażaków. Strażak uczestniczący w akcjach ratowniczych musi być przeszkolony, ubezpieczony i mieć ważne badania lekarskie.  Przypomniano także jednostkom o składaniu wniosków o odznaki „za wysługę lat” i dla członków MDP. Szczególnie ta druga odznaka warta jest propagowania bo może wpłynąć na wzrost zainteresowania młodzieży działalnością o ochronie przeciwpożarowej.

W kolejnym punkcie głos zabierali:

Dh Tomasz Ewertowski podkreślił, ze mijający rok był bardzo dobry dla jednostek OSP w Gminie Lubawa. Przybyły dwa nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, przeprowadzono remont remiz, a jednostki pozyskały wiele nowego sprzętu i wyposażenia. Przypomniał sukcesy odnoszone przez naszych strażaków na zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Podziękował jednostkom za sprawne zorganizowanie pięknych uroczystości: OSP Prątnica z okazji 100-lecia działalności, OSP Omule z okazji przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i OSP Zielkowo z okazji 110-lecia działalności. Przypomniał także, że w 2023 roku trafiły do Gminy Lubawa wysokie odznaczenia strażackie -  dh Roman Draszewski z OSP Zielkowo odznaczony został Złotym Znakiem Związku, a jednostki OSP Prątnica i OSP Zielkowo Złotym Znakiem Związku dla Zbiorowości.

Zapewnił, że planowane są dalsze działania na rzecz rozwoju jednostek – trwa przebudowa remizy w Tuszewie, planowane jest pozyskanie kolejnych samochodów pożarniczych i sprzętu.

OSP jest jedyną, dużą i zorganizowaną siłą mogącą nieść pomoc mieszkańcom. Podziękował jednostkom za pomoc przy organizacji uroczystości, za pomoc niesioną domom dziecka i potrzebującym pomocy. Podziękował także za dobrą współprace PSP i Policji.

Dh Julian Lemiech podkreślił, że w ostatnich latach jednostki OSP są coraz lepiej wyposażone. Wprowadzona ustawa o OSP min. wprowadziła min. świadczenie ratownicze dla druhów emerytów. Zostało także wprowadzone wysokie odznaczenie „Krzyż Św. Floriana”, działania strażaków-ochotników są więc doceniane. Prosił o przesłanie ostatecznego terminarza zebrań sprawozdawczych do Zarządu Powiatowego aby zapewnić obecność jego reprezentantów na spotkaniach w jednostkach.

Życzył druhom wszelkiej pomyślności w nadchodzącym, 2024 roku.

Dh Maciej Jasiński wyraził zadowolenie z coraz lepszego wyposażenia jednostek OSP. Przypomniał, ze był na wielu uroczystościach w jednostkach OSP w Gminie Lubawa i wie jak one korzystnie się zmieniają. Prosił o przesłanie do Zarządu Wojewódzkiego informacji o planowanych uroczystościach w celu racjonalnego zaplanowania obecności gości i przyznawania odznaczeń. Podziękował za zgodne i sprawne funkcjonowanie ZOSP RP i jednostek OSP w Gminie Lubawa.

Złożył życzenia druhom wszelkiej pomyślności i szczęśliwych powrotów z akcji. Przekazał także pozdrowienia i życzenia od dh Gustawa Marka Brzezina – Senatora RP.

Mł.bryg. Bogdan Grzymowicz przekazał pozdrowienia i życzenia od nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie i od st.bryg. Piotra Wlazłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Iławie.

Podkreślił, że OSP odgrywają ogromną rolę w życiu lokalnej społeczności i są filarem bezpieczeństwa. Wielu druhów kontynuuje wielopokoleniowe tradycje strażackie w rodzinach. Wójtowi Gminy Lubawa dh Tomaszowi Ewertowskiemu oraz Komendantowi Gminnemu dh Krzysztofowi Rutkowskiemu podziękował za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Apelował do druhów aby dbali o własne bezpieczeństwo w czasie wyjazdów do akcji. Życzył wszystkim tylu powrotów z akcji ilu wyjazdów.

Dh Stanisław Kastrau min. zapowiedział przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych w 2024 roku. Podkreślił rolę ruchu OSP w działaniach na rzecz mieszkańców. Podziękował strażakom za poświęcenie prywatnego czasu na działania ratujące życie i mienie ludzkie.

Życzył zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim strażakom.

Kom. Roman Gancarz podziękował strażakom za wspólne akcje i podkreślił, że dzięki OSP jest bezpieczniej. Życzył wszystkiego co najlepsze w 2024 roku.

Kolejnym punktem było złożenie sobie życzeń. Dh Tomasz Ewertowski życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i bezpiecznej działalności w 2024 roku.

Następnie wszyscy, w serdecznej atmosferze, łamali się opłatkami.