Ogłoszenia i komunikaty

6 lipca 2023 r. (czwartek) druhowie z jednostki OSP Prątnica odebrali nowy samochód bojowy. Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 z napędem 4x4, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Samochód został zabudowany przez firmę PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa. Pojazd wyposażono zgodnie z wymogami technicznymi i branżowymi w zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych wysyłających sygnały dźwiękowe i świetlne. Zamontowano w nim również radiotelefon przewoźny, wyciągarkę elektryczną oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy.

Umowa na dostawę samochodu została podpisana w Urzędzie Gminy Lubawa dnia 22 maja 2023 r. Wartość samochodu to 500 tys. zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego zakup nowego samochodu otrzymał dotację z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW w wysokości 200 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 300 tys. zł. pokryje Gmina Lubawa.

Dzięki nowemu zakupowi jednostka OSP Prątnica będzie mogła sprawniej służyć społeczności gminy przy gaszeniu pożarów, ratownictwie technicznym (w szczególności na drogach), udzielaniu pomocy poszkodowanym oraz podczas usuwania skutków zdarzeń.

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

dnia 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa – można pobrać tutaj: USTAWA.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 

Wzór oświadczenia o niekaralności można pobrać tutaj: https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12703_Soltys_Oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia, należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubawa, na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Lubawa (w budynku B, pok. nr 2) wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa. 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia – można pobrać tutaj: WNIOSEK.

Formularz wniosku można również uzyskać w pok. Nr 2 budynek B Urzędu Gminy Lubawa.

W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia po tym terminie.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Lubawa, Wójt wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat – można pobrać tutaj: Oświadczenie o pełnieniu funkcji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi  z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (ZOBACZ) zawiera wzór wnioski do KRUS o przyznanie świadczenia: wniosek do KRUS

Sprzedaż końcowa węgla

Urząd Gminy Lubawa na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla).

Do sprzedaży pozostało:

- groszek (8-25 mm) w ilości 3,40 tony,

- orzech (powyżej 25 mm) w ilości 0,54 tony.

Obie frakcje są popakowane w worki po ok 30 kg.

Cena: 1.500 zł. za 1 tonę.

Nie ma ograniczeń w ilości zakupionego węgla – każda osoba uprawniona może nabyć jego dowolną ilość.

Wnioski o zakup można składać w Urzędzie Gminy Lubawa do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 645 54 40.  

W niedzielę 18 czerwca 2023 r. na stadionie miejskim w Mrągowie rozegrane zostały IX Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa warmińsko-mazurskiego, wg. międzynarodowego regulaminu CTiF.

Do rywalizacji przystąpiły 22 drużyny z całego województwa (9 drużyn dziewczęcych i 13 drużyn chłopięcych). Wśród uczestniczących drużyn znalazła się także jednostka z terenu gminy Lubawa – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Prątnicy, która w klasyfikacji generalnej zajęła  II miejsce.

Zawodnikom, opiekunom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie drużyny z Prątnicy do zawodów serdecznie gratulujemy sukcesu!