Ogłoszenia i komunikaty

Grafika wprowadzająca

Zapraszamy Państwa na film, w którym zaprezentowane zostaną najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat. Przedsięwzięcia obejmujące budowę i modernizację dróg, sieć wodno-kanalizacyjną oraz kompleksową modernizację oświetlenia, remonty i rozbudowa małej infrastruktury to przykłady rozwiązań służących poprawie jakości życia i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

W czwartek 19 stycznia odbyła się Konferencja Noworoczna z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do podsumowania trzech dekad funkcjonowania Gminy Lubawa jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego.
Po mszy świętej w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie dalsza część uroczystości odbyła się w restauracji Copernicus.
Wsród zaproszonych gości obecni byli m. in. senator Bogusława Orzechowska, posłowie Robert GontarzZbigniew Ziejewski, wojewoda Piotr Opaczewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski oraz wójtowie sąsiednich gmin.
Nie zabrakło także przedstawicieli wojewódzkich instytucji związanych z rolnictwem: radnego wojewódzkiego i dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Leszka Potorskiego, zastępcy dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Małgorzaty Micińskiej-Wąsik.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, służb mundurowych, duchowieństwa na czele z ks. dziekanem Marcinem Staniszewskim, reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów sportowych i kół łowieckich; radni, sołtysi oraz kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy Lubawa oraz jednostek podległych.
Rozwój gminy, dokonane w samorządzie zmiany, przykładowe inwestycje i działania realizowane w różnych dziedzinach życia społecznego w minionych latach zostały przedstawione w filmie.
Dodatkowo w krótkim filmie zaprezentowane zostały także najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji w okresie ostatnich dwóch lat, kiedy ze względu na pandemię nie było możliwości organizowania spotkań.
Po projekcji filmów głos zabrał włodarz gminy, wójt Tomasz Ewertowski, dziękując wszystkim osobom, instytucjom i podmiotom za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w kreowaniu rozwoju naszej samorządowej wspólnoty.
Głos zabrali także zaproszeni goście, podkreślając rolę i znaczenie Gminy Lubawa w regionie oraz dobrą współpracę w realizowaniu wielu zadań i przedsięwzięć.
Na zakończenie spotkania wójt Tomasz Ewertowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim wzniósł toast noworoczny symboliczną lampką szampana. Po części oficjalnej goście mieli okazję spróbować m.in. regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepankowa i Kazanic.
W programie konferencji nie zabrakło także części artystycznej w wykonaniu duetu w składzie Marina Nesvetova-Marciniak oraz Jarosław Sulej.
Szanowni Państwo,
informuję, że od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista posiada elektroniczną legitymację emeryta-rencisty tzw. mLegitymację, a od 9 stycznia 2023 r. jest ona dostępna w bezpłatnej aplikacji mObywatel.
 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH OSP GMINY LUBAWA W 2023 ROKU

Lp.

Jednostka OSP

Termin zebrania

Godzina zebrania

1

OSP Byszwałd

14.01.2023

17.00

2

OSP Wałdyki

20.01.2023

17.00

3

OSP Złotowo

20.01.2023

19.00

4

OSP Pomierki

21.01.2023

17.00

5

OSP Lubstynek

21.01.2023

19.00

6

OSP Targowisko

03.02.2023

19.00

7

OSP Gutowo

04.02.2023

17.00

8

OSP Prątnica

04.02.2023

19.00

9

OSP Szczepankowo

10.02.2023

17.00

10

OSP Łążyn

10.02.2023

19.00

11

OSP Rumienica

11.02.2023

17.00

12

OSP Omule

11.02.2023

19.00

13

OSP Kazanice

17.02.2023

17.00

14

OSP Zielkowo

17.02.2023

19.00

15

OSP Tuszewo

18.02.2023

19.00

16

OSP Rakowice

25.02.2023

19.00

17

OSP Rożental

Termin zostanie wyznaczony

Warunki zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy Lubawa w 2023 roku

Mieszkańcy Gminy Lubawa zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).

Formularz wniosku na 2023 rok dostępny jest do pobrania na stronie internetowej (Link: https://bip.gminalubawa.pl/10122/1681/Wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego__28wegla_29/)

lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi maksymalnie 3 tony (niewykorzystany limit do 1,5 tony z 2022 roku powiększa limit dostępny na okres od 1 stycznia 2023 r.[1]).

Dostępny jest następujący sortyment (frakcje) węgla luzem:

groszek (8-25 mm) lub orzech (powyżej 25 mm).

           

Procedura postępowania i weryfikacji wniosków:

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Wójta Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Podmiotem sprzedającym jest firma PGE Paliwa Sp. z o.o. Certyfikaty jakości węgla kamiennego otrzymane przez gminę od podmiotu sprzedającego, są opublikowane na naszej stronie internetowej (link: https://bip.gminalubawa.pl/10122/1665/Certyfikaty_potwierdzajace_jakosc_wegla/).

3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1 800,- zł brutto za 1 tonę.

4. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

5. O weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia należnej opłaty.

7. Opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego można dokonywać w odpowiedniej kwocie (np. 1.800 zł. za 1 tonę, 2.700 zł. za 1,5 tony) przelewem bankowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, nr 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018 w Banku Spółdzielczym w Lubawie, tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, frakcję i ilość węgla” lub w kasie Urzędu Gminy Lubawa (kartą płatniczą lub gotówką).

8. Po zaksięgowaniu wpłaty Urząd Gminy Lubawa skontaktuje się z nabywcą i wystawi fakturę oraz Asygnatę na węgiel kamienny - która będzie podstawą do odbioru węgla ze składu.

9.  Odbiór zakupionego węgla będzie możliwy z punktu dystrybucji węgla – FHU MAT-BUD Ryszard Góralski, Lubawa ul. Towarowa 5.

10. Dostawa węgla do gospodarstwa domowego odbędzie się na koszt mieszkańca transportem punktu dystrybucji, transportem wynajętym samodzielnie lub własnym transportem kupującego.

11. Termin odbioru zakupionego węgla oraz szczegóły dotyczące transportu będzie można uzgodnić telefonicznie z punktem dystrybucji
– tel. 505 094 035.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2493).