Grafika wstępna

15 lipca br. w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca rozstrzygnięcia III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tej edycji Gmina Lubawa otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 4 655 000,00 zł na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 147022N i 147048N PGR Grabowo - Rożental - etap 1. Łączny koszt zadania to 4 900 000,00 zł.

Gmina Lubawa pozyskała środki na wyposażenie multimedialne szkół podstawowych. 

loga laboratoria przyszlosci 2

Zdobyte środki pochodzą z rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kwota 360 tys. złotych na zakup wyposażenia trafiła do szkół:

1)    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu – 60 000,00 zł

2)    Szkoły Podstawowej  im. kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach – 30 000,00 zł

3)    Szkoły Podstawowej im.Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy – 60 000,00 zł

4)    Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie – 60 000,00 zł

5)    Szkoły Podstawowej w Tuszewie – 60 000,00 zł

6)    Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach –

       30 000,00 zł

7)    Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie – 60 000,00 zł

Dzięki inicjatywie szkoły otrzymały m.in.:

1)    drukarki 3D z akcesoriami,

2)    mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami;

3)    sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

4)    stacje lutownicze.

ZEBRANIE WYBORCZE W TARGOWISKU

W czwartek, 14 lipca 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym odbyło się wiejskie zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Targowisko.

Zebranie otworzył Pan Adam Roznerski – Sekretarz Gminy, upoważniony do tego przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego. Stwierdził, że zebranie jest prawomocne. Na ogólną liczbę pełnoletnich, posiadających czynne prawo wyborcze, mieszkańców Sołectwa Targowisko tj. 363 osoby w zebraniu uczestniczyły 43 osoby. Na przewodniczącego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Zieliński. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy, także jednogłośnie zadecydowali, ze nie ma potrzeby powoływania funkcji Zastępcy Sołtysa i Komisji Rewizyjnej.

Ustępująca Pani Sołtys Karolina Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w aktualnej kadencji tj. od 2019 roku. Na koniec podziękowała ustępującej Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom za owocną współpracę. W imieniu Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego podziękował za współpracę oraz wręczył kwiaty Pan Adam Roznerski – Sekretarz Gminy.

W celu przeprowadzenia procedury wyborczej została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Jan Kisiel, Aleksandra Łążyńska i Małgorzata Machulska.  

W wyniku przeprowadzonych głosowań tajnych sołtysem została wybrana Pani Aleksandra Pielenc. Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani: Anna Guzowska, Jolanta Kasprowicz, Jacek Buczkowski, Joanna Pielenc, Emilia Majewska i Jacek Wilbrandt.

Osobami uprawnionymi do zarządzania majątkiem sołectwa zostały wybrane: Aleksandra Pielenc i Anna Guzowska.

W ostatnim punkcie zebrania, dyskusja i wolne wnioski zostały omówione sprawy związane z realizacją inwestycji w sołectwie:

- lokalizację nowej, drewnianej wiaty o wymiarach 7x5 m

- wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Zebranie przebiegło sprawnie, w miłej i konstruktywnej atmosferze.

Wybranej Pani Sołtys i członkom Rady Sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz mieszkańców sołectwa.

W czwartek 30 czerwca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 r. Na 15 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 111,07% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące w 100,48% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 93,46% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące w 93,49%, majątkowe w 93,14%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 5,84% do dochodów wykonanych w 2021. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę 5 mln zł.

Po udzieleniu absolutorium, gratulacjach radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski: chciałbym podziękować za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Dziękuję Radzie za dobrą współpracę. Dziękuję pracownikom urzędu oraz ośrodka pomocy społecznej, kierownikom jednostek, sołtysom i radom sołeckim, zrzeszeniu LZS, klubom seniora, kołom gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym oraz przedsiębiorcom. To właśnie nasza wzajemna współpraca składa się na osiągane efekty.

Wójt podkreślił, że rok 2022 jest rokiem wyjątkowym, w którym Gmina obchodzi jubileusz 30-lecia powstania. - Jest to już inna gmina, niż kilkanaście lat temu. W tym czasie została zmodernizowana sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków, prawie 100 km sieci kanalizacyjnej, dziesiątki kilometrów dróg, pięć sal gimnastycznych kilkanaście boisk sportowych. Budynki świetlic wiejskich, szkół, remiz strażackich są w bardzo dobrym stanie. Jestem zadowolony z tego co robimy - jest to proces zmian, który wymaga czasu i planu dla rozwoju, który od kilkunastu lat z konsekwencją realizujemy – dodał. Zmienił się także charakter gminy z rolniczego na rolniczo-przemysłowy. Dziś to miejsce o dużym potencjale gospodarczym. Przez ostatnie lata powstało ok. 1500 nowych miejsc pracy.

Obecnie Gmina prowadzi 28 inwestycji za kwotę ponad 30 milionów złotych z czego 27 milionów to środki zewnętrzne pochodzącego z różnych programów dofinansowań.

Gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju. Scenariusze rozwoju dla gminy są bardzo dobre.

Na podstawie Rozporządzenia Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  (ASF), do obszaru zagrożonego na terenie gminy Lubawa należą następujące miejscowości: Gutowo, Łążyn (na wschód od linii łączącej Szczepankowo i Katlewo), Rumienica, Szczepankowo (na południe od linii łączącej Jagodziny i Łążyn).