Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęto odegraniem hymnu OSP „Rycerze św. Floriana”.

Zebranie otworzył dh Witold Empel – Prezes jednostki, który następnie został wybrany na funkcję Przewodniczącego zebrania.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- mł.kpt. Gracjan Wróblewski -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Jan Licznerski – Sołtys,

- dh ks. Jakub Maciejko – Proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Złotowie,

- Pani Teresa Licznerska – Przewodnicząca klubu SENIOR+ w Złotowie,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak.

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Wojciech Orzechowski – za 25 lat działalności

- dh Piotr Truszkowski – za 25 lat działalności

- dh Wojciech Wiśniewski – za 10 lat działalności

Brązowe odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymały:

- druhna Ewelina Chorągiewska

- druhna Amelia Malinowska

 

Jednostka OSP Złotowo w bieżącym roku będzie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.

 

W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył dh Łukasz Okoniewicz – prezes jednostki, który przywitał zaproszonych gości:

- dha Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójta Gminy Lubawa,

- mł.kpt. Gracjana Wróblewskiego -  reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dha Marcina Deka – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dha Piotra Kuczyńskiego – Sołtysa,

- Pana Mariana Golder – Radnego Powiatu Iławskiego,

- Pana Tomasza Golder – Radnego Gminy Lubawa,

- delegację KGW „Omulanki”,

- druhów wspierających,

i zgromadzonych druhów. 

Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano druha Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki, który bardzo sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- druhna Katarzyna Klejna

- druhna Karolina Zielińska

- druhna Dorota Sokołowska

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Mariusz Okoniewicz – za 25 lat działalności

- dh Łukasz Okoniewicz – za 20 lat działalności

W imieniu jednostki OSP druhowi Tomaszowi Ewertowskiemu i mł. bryg. Krzysztofowi Rutkowskiemu,  dh Łukasz Okoniewicz i dh Piotr Kuczyński wręczyli pamiątkowe statuetki, jako wyraz wdzięczności za wsparcie jednostki i dobra współpracę.

 

W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- Pan Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Paweł Szauer – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie wojewódzki koordynator programu „Pierwszy Ratownik”,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pan Stanisław Wiśniewski – Sołtys,

- Pan Marcin Bednarczyk i Pan Marian Lemanowski - przedstawiciele firmy IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie,

- druhowie wspierający.

Na funkcję przewodniczącego zebrania został jednomyślnie wybrany Pan Jan Laskowski, który sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- dh Wiktor Borkowski

- dh Konrad Dobrowolski

- dh Wojciech Lewandowski

Nowym druhom jednostki życzymy wszelkiej pomyślności w życiu i bezpiecznej działalności ratowniczej.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

- dh Wojciech Pokojski – za 10 lat działalności

- dh Błażej Jankowski – za 10 lat działalności

- dh Łukasz Jackiewicz – za 10 lat działalności

- dh Szymon Borkowski – za 10 lat działalności

- dh Adrian Jankowski – za 10 lat działalności

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

W imieniu jednostki OSP na ręce przedstawicieli IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie, wręczone zostały podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowego sprzętu – kompletnego aparatu powietrznego.

Dh Paweł Szauer z OSP Rożental, w krótkim wystąpieniu, przedstawił założenia programu „Pierwszy Ratownik” i zachęcał druhów czynnych jak i wspierających do przyłączenia się do tego nowatorskiego działania.

 

W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumienicy odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy jako oddanie hołdu zmarłemu w 2023 roku druhowi wspierającemu Andrzejowi Laskowskiemu.

Funkcję przewodniczącego zebrania pełnił dh Krzysztof Grabkowski – Prezes jednostki OSP Rumienica.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Rafał Chyrzyński – Radny Gminy Lubawa,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- ks. Sławomir Sporczyk – Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Rumianie,

- Pani Jolanta Dybich – Sołtys,

- Pani Wioletta Wernecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumienicy

- Pani Danuta Siemiątkowska - Przewodnicząca KGW,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i odznak.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Józef Chyrzyński.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Rafał Chyrzyński.

Odznaki „Strażak wzorowy” otrzymali:

- dh Krzysztof Grabkowski

- dh Piotr Staniszewski

 Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Jan Chyrzyński – za 40 lat działalności

- dh Marcin Ochlak – za 25 lat działalności

Odznakę brązową Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała druhna Lena Chyrzyńska.

Odznaczonym gratulujemy!!!

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu można składać w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Lubawa – Referat Finansowo-Podatkowy pok. 12.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Faktury Vat za okres:od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie,

4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie,

5. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie,

6. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie,

7. Informacja z ARiMR o liczbie DJP koni w gospodarstwie,

8. Załącznik do wniosku – zestawienie faktur,

W   przypadku osób, które dzierżawią grunty dodatkowo:

  • Kserokopia umowy dzierżawy,
  • Oświadczenie właściciela gruntów

 

 

 

 

Wnioski można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w Urzędzie Gminy Lubawa – Referat Finansowo-Podatkowy pok. 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego pod nr tel. 89 645-54-23, 89 645-54-28.

 

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

 

Limit zwrotu podatku w 2024 r wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

40 x liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni

4 x średnia roczna liczba świń