Zdjęcie przy tablicy

Drugi rok z rzędu w Lubstynku, uczczono wydarzenia 1920 roku oddając hołd ludziom, którzy z ogromną determinacją uczestniczyli w procesie odradzania się państwowości polskiej po latach niewoli. W ramach uroczystości, przy pomniku upamiętniającym plebiscyt, została zaprezentowana tablica informacyjna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Wydarzenie rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele p.w. św. Barbary w Złotowie przez proboszcza miejscowej parafii Karola Schmidta. Dalsza część uroczystości odbyła się w Lubstynku przy obelisku upamiętniającym Polaków, którzy w 1920 roku opowiedzieli się za odrodzoną Rzeczpospolitą. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski w kilku słowach przypominał okoliczności plebiscytu oraz wyniki głosowania. Do Polski powróciło tylko kilka przygranicznych miejscowości. Z pogranicza lubawsko – mazurskiego do powiatu lubawskiego włączono cztery miejscowości: Lubstynek, Czerlin, Napromek (obecnie w gminie Lubawa) oraz Groszki (obecnie w gminie Rybno).

W Lubstynku na Polskę oddano 93 głosy, na Niemcy zaś 51. W Czerlinie, który w latach 1898–1920 nosił nazwę Mały Napromek przewaga była niewielka, 45 głosów za Polską i 43 za Niemcami.

Zdecydowane zwycięstwo odnotowano w Groszkach, gdzie aż 69 mieszkańców opowiedziało się za Polską, przy jedynie 9 głosach oddanych na Niemcy. Majątek Napromek, w którym na skutek zastraszenia robotników przez gospodarza strona niemiecka osiągnęła przewagę głosów 39 do 10, po wniesionych protestach strony polskiej znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej.

Głos zabrał także Przemysław Olstowski, prof. Instytutu Historii PAN, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku, który zaprezentował szersze tło historyczne związane z wydarzeniami 1920 roku.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów oraz zaprezentowano tablicę informacyjną o historii plebiscytu.

Organizatorem uroczystości była Gmina Lubawa przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Gdańsku. Wzięli w niej udział mieszkańcy Lubstynka i okolic oraz zaproszeni goście, m.in. delegacja Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką.

 

Foto:

 

Foto

We wtorek 29 czerwca odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2020 r. Na 14 obecnych radnych 13 zagłosowało za udzieleniem absolutorium, jeden głos był wstrzymujący.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 99,4% uchwalonego planu dochodów, z tego dochody bieżące w 98,1%. Wydatki budżetowe wykonano w 93,9% planu wydatków z tego wydatki bieżące w 93,1%, majątkowe w 98,9%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 8,3% do dochodów wykonanych w 2020. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę 9 mln zł.

Po udzieleniu absolutorium, gratulacjach radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski:  dziękuję Radzie za dobrą współpracę. Dziękuję pracownikom urzędu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownikom jednostek, sołtysom i radom sołeckim, Ludowym Zespołom Sportowym, Klubom Seniora, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorcom. Przede wszystkim chciałbym podziękować jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, za szybką i profesjonalną pomoc w tym trudnym roku.

Wójt podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym co tworzy potencjał i możliwość dalszego rozwoju: plany inwestycyjne są duże i obiecujące. Gmina ma mocne fundamenty. Coraz więcej mamy mocnych stron, coraz mniej zagrożeń. W najbliższym roku i w kolejnych latach będziemy realizować wielomilionowe inwestycje. Scenariusze rozwoju dla gminy są bardzo dobre. Jeszcze raz dziękuję i liczę na dalszą dobrą współpracę.

 

 

Baner

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Nowe obowiązki od 1 lipca 2021 roku

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB) zostały nałożone obowiązki na:

 • na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła
  lub źródłach spalania paliw
  :
  • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 28 października 2020r.),
 • na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji
  z deklaracji do CEEB
  :
  • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
  • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Od 1 lipca b.r każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, budynek B, pok. 23 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Wspólne zdjęcie

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa, w środę 16 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje – nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze. Uroczystość rozpoczęła Maria Bulińska – kierownik USC w Lubawie, a dekoracji dostojnych Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał wójt gminy Tomasz Ewertowski, zaś przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski czcigodnym Jubilatom wraz z życzeniami wręczył kwiaty. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne rozmowy i wspomnienia przy weselnym torcie i kawie.

Odznaczeni zostali Państwo:
- Agnieszka i Eugeniusz Szynaka z Losów
- Alicja i Edmund Rafińscy z Byszwałdu
- Anna i Tadeusz Kraskowscy z Białej Góry
- Helena i Alojzy Ziółkowscy  z Omula
- Helena i Konrad Kasprzyccy z Kazanic
- Irena i Bronisław Uzarscy z Gutowa
- Irena i Stanisław Szulc z Prątnicy
- Irena i Wiesław Dzik z Omula
- Jadwiga i Stanisław Syguła z Rakowic
- Krystyna i Bolesław Goliszewscy z Byszwałdu
- Krystyna i Tadeusz Mejka z Rumienicy

 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

Fot. 1  Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów uczestniczących w uroczystości

 

Dostojnym Jubilatom
składamy serdeczne gratulacje
i życzenia długich lat życia
oraz kolejnych pięknych jubileuszy.