Ogłoszenia i komunikaty

Trwają wojskowe ćwiczenia pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

W ich ramach, w najbliższym czasie, na terenie Gminy Lubawa odbywał się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na drogach utwardzonych oraz drogach gruntowych.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa - Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych.

Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

W dniu 17 LUTEGO 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomierkach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Jako goście w zebraniu uczestniczyli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- mł.kpt. Patryk Mizerski -  reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Iławie,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Zbigniew Kłosowski – członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, Prezes OSP Kazanice,

- Pan Piotr Roszczynialski – Sołtys.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Krzysztof Jankowski – Naczelnik jednostki, który sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak oraz przyjęcie nowych członków.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

- dh Hubert Truszczyński – za 55 lat działalności

- dh Wacław Jankowski – za 40 lat działalności

- dh Stanisław Jankowski – za 35 lat działalności

- dh Dariusz Sontowski – za 25 lat działalności

- dh Leszek Truszczyński – za 25 lat działalności

- dh Krzysztof Jankowski – za 15 lat działalności

- dh Łukasz Jankowski – za 10 lat działalności

- dh Mirosław Jankowski – za 10 lat działalności

Legitymacje członkowskie zostały wręczone osobom, które wstąpiły do jednostki:

- dh-na Monika Włodarska

- dh-na Paulina Czepek

- dh Wojciech Pilch

- dh Dawid Czepek

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki jest utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 18 dziewcząt i chłopców chce szkolić się w zakresie działalności przeciwpożarowej.

 

Walne Zebranie LGD

Dnia 15 lutego 2024 roku w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zebranie zaplanowane było na godzinę 15:15, natomiast z powodu braku kworum obrady rozpoczęto o godzinie 15:30.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska Pani Hanna Bem i otworzyła obrady. Część porządku obrad została zmieniona, tzn. procedury, kryteria i regulaminy związane z nowym okresem programowania 2023 – 2027 zostaną przyjęte na kolejnym Walnym, które będzie zebraniem wyborczym, ponieważ 17 marca 2024 r. upływa kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej.

Podczas zebrania Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Wolski przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok. Z kolei Księgowa Stowarzyszenia Pani Iwona Lewicka przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Przedstawiono również sprawozdania Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania wszystkich organów zostały przyjęte uchwałami przez Walne Zebranie. Ponadto Zarząd uzyskał absolutorium.

Następnie Dyrektor biura Pani Beata Kowalska omówiła plan działania oraz plan finansowy na rok 2024, po czym przedstawiła informację o przyjęciach i skreśleniach z listy członków Stowarzyszenia.

Ponadto pragniemy podzielić się z Państwem prezentacją na temat wydarzeń w roku 2023. Dziękujemy za ten wspólny czas.

Dziękujemy również wszystkim za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD ZL, a tych którzy nie byli obecni zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami i zapraszamy do wspólnych inicjatyw.

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Nakazuje się utrzymywanie, pojenie i karmienie drobiu w zamknięciu (poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu) oraz zakazuje się:

1) stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek,

2) utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu,

3) organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków.

Na podstawie Rozporządzenia Nr 4 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 roku zmieniającego Zarządzenie nr 3 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą:

Biała Góra, Byszwałd, Gierłoż Polska, Kazanice, Ludwichowo, Rodzone, Rożental, Sampława, Zielkowo,

część m. PomierkiKołodziejki na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Złotowo – Stanowo,

część m. Rakowice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Nowy Dwór Bratiański

oraz część m. Targowisko na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Losy i Nawra.