Ogłoszenia i komunikaty

Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą: Biała Góra, Byszwałd, Gierłoż Polska, Kazanice, Ludwichowo, Rodzone, Sampława, Zielkowo, część m. Rakowice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Nowy Dwór Bratiański, część m. Rożental  na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Gierłoż i Losy oraz część m. Targowisko na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Losy i Nawra.

Na obszarze tym wprowadza się zakazy i nakazy określone w §4 i §5 ww. Rozporządzenia obowiązujące wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo. 

Zaproszenie do konsultacji - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024–2026

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026. Jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy Lubawa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program zakłada pomoc rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.

W miesiącu styczniu 2024r. trwały prace nad projektem programu, w które zaangażowany był zespół - powołany Zarządzeniem Nr 750/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny.

Konsultacje prowadzone będą w okresie 12.02.2024r. – 19.02.2024r. poprzez opiniowanie poszczególnych zapisów projektu w formie:

Zapraszamy mieszkańców gminy Lubawa do aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 19.02.2024r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęto odegraniem hymnu OSP „Rycerze św. Floriana”.

Zebranie otworzył dh Witold Empel – Prezes jednostki, który następnie został wybrany na funkcję Przewodniczącego zebrania.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- mł.kpt. Gracjan Wróblewski -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Jan Licznerski – Sołtys,

- dh ks. Jakub Maciejko – Proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Złotowie,

- Pani Teresa Licznerska – Przewodnicząca klubu SENIOR+ w Złotowie,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak.

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Wojciech Orzechowski – za 25 lat działalności

- dh Piotr Truszkowski – za 25 lat działalności

- dh Wojciech Wiśniewski – za 10 lat działalności

Brązowe odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymały:

- druhna Ewelina Chorągiewska

- druhna Amelia Malinowska

 

Jednostka OSP Złotowo w bieżącym roku będzie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.

 

W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył dh Łukasz Okoniewicz – prezes jednostki, który przywitał zaproszonych gości:

- dha Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójta Gminy Lubawa,

- mł.kpt. Gracjana Wróblewskiego -  reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dha Marcina Deka – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dha Piotra Kuczyńskiego – Sołtysa,

- Pana Mariana Golder – Radnego Powiatu Iławskiego,

- Pana Tomasza Golder – Radnego Gminy Lubawa,

- delegację KGW „Omulanki”,

- druhów wspierających,

i zgromadzonych druhów. 

Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano druha Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki, który bardzo sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- druhna Katarzyna Klejna

- druhna Karolina Zielińska

- druhna Dorota Sokołowska

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Mariusz Okoniewicz – za 25 lat działalności

- dh Łukasz Okoniewicz – za 20 lat działalności

W imieniu jednostki OSP druhowi Tomaszowi Ewertowskiemu i mł. bryg. Krzysztofowi Rutkowskiemu,  dh Łukasz Okoniewicz i dh Piotr Kuczyński wręczyli pamiątkowe statuetki, jako wyraz wdzięczności za wsparcie jednostki i dobra współpracę.

 

W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- Pan Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Paweł Szauer – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie wojewódzki koordynator programu „Pierwszy Ratownik”,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pan Stanisław Wiśniewski – Sołtys,

- Pan Marcin Bednarczyk i Pan Marian Lemanowski - przedstawiciele firmy IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie,

- druhowie wspierający.

Na funkcję przewodniczącego zebrania został jednomyślnie wybrany Pan Jan Laskowski, który sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- dh Wiktor Borkowski

- dh Konrad Dobrowolski

- dh Wojciech Lewandowski

Nowym druhom jednostki życzymy wszelkiej pomyślności w życiu i bezpiecznej działalności ratowniczej.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

- dh Wojciech Pokojski – za 10 lat działalności

- dh Błażej Jankowski – za 10 lat działalności

- dh Łukasz Jackiewicz – za 10 lat działalności

- dh Szymon Borkowski – za 10 lat działalności

- dh Adrian Jankowski – za 10 lat działalności

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

W imieniu jednostki OSP na ręce przedstawicieli IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie, wręczone zostały podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowego sprzętu – kompletnego aparatu powietrznego.

Dh Paweł Szauer z OSP Rożental, w krótkim wystąpieniu, przedstawił założenia programu „Pierwszy Ratownik” i zachęcał druhów czynnych jak i wspierających do przyłączenia się do tego nowatorskiego działania.