Ogłoszenia i komunikaty

W trakcie kampanii wyborczej, w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa, pojawia się coraz więcej plakatów i banerów wyborczych.

Przypominamy, że bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Zgodnie z kodeksem wyborczym zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej, m. in. na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem wyborczym umieszczanie plakatów i haseł wyborczych bez zgody właściciela nieruchomości, terenu, obiektu lub urządzenia podlega karze grzywny.

Natomiast wszelkie materiały, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym są usuwane przez policję.

Na terenie gminy są ściśle określone miejsca, gdzie mogą być one umieszczane. Zostały wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych, są to okna i drzwi wszystkich świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Lubawa.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód i zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.

Zwracamy również uwagę, że niszczenie, zaklejanie plakatów wyborczych również podlega karze, zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Apelujemy do komitetów wyborczych o przestrzeganie zasad i obowiązującego prawa. Wszystko po to, aby kampania wyborcza mogła być prowadzona z poszanowaniem wspólnej przestrzeni publicznej oraz własności prywatnej.

 

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_kodeks

 

https://bip.gminalubawa.pl/akty/59/2953/Zarzadzenie_Nr_825_2F2024_Wojta_Gminy_Lubawa_z_dnia_21_lutego_2024_r__w_sprawie_wyznaczenia_na_terenie_Gminy_Lubawa_miejsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_i_plakatow_wszystkich_komitetow_wyborczych_oraz_podania_wykazu_tych_miejsc_do_publicznej_wiadomosci_w_wyborach_do_rad_gmin_2C_rad_powiatow_2C_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_m_st__Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_2C_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_7_kwietnia_2024_r/

Przedstawiciele Wojska Polskiego dokonali rozpoznania szkód jakie powstały na drogach gminnych podczas przejazdu kolumn pojazdów wojskowych, w ramach ćwiczeń DRAGON-24.

W najbliższym czasie zostaną wykonane naprawy wszystkich uszkodzeń. Wojsko zapewni odpowiedni sprzęt, potrzebne materiały i personel.

Za realizację zadania odpowiedzialny będzie 3 Pułk Saperów im. gen. Karola Sierakowskiego z Chełmna.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

W dniach 15-17 marca 2024 r. w ramach projektu „Sportowe Poruszenie w Gminie Lubawa” odbywał się Weekend dla zdrowia, podczas którego można było wziąć udział w zajęciach z TAI-CHI oraz na zdrowy kręgosłup.

Warsztaty odbywały się w różnych miejscach na terenie całej Gminy Lubawa wg poniższego harmonogramu:

-Piątek 15 marca w Hali Sportowej przy SP w Tuszewie,

-Sobota 16 marca w Hali Sportowej przy SP w Prątnicy, Hali Sportowej przy SP w Rożentalu i Hali Sportowej przy SP w Złotowie,

-Niedziela- Weekendowy finał, wspólne ćwiczenia uczestników zajęć w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie.

Ćwiczenia były świetną okazją, aby wzmocnić ciało, sprawdzić kondycję, ogólną sprawność oraz przede wszystkim koordynację ruchową. Był to także czas na ćwiczenia dla kręgosłupa. Instruktorzy zaproponowali bezpieczne zestawy ćwiczeń, możliwe do samodzielnego wykonania, proste i skuteczne. Ćwiczenia te dodatkowo zwiększają zakres ruchów w stawach, poprawiają kondycję całego organizmu, sylwetkę oraz samopoczucie.

Przed nami jeszcze Gminna Gala Sportu, która odbędzie się w niedzielę 24 marca o godzinie 18:00 w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie.

Wydarzenie, organizowane przez Gminę Lubawa przy znacznym udziale finansowym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

 

W dniu 23 lutego 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdykach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył dh Bogdan Zawadzki – Prezes jednostki, a na Przewodniczącego zebrania wybrano druhnę Darię Zawadzką, która bardzo sprawnie poprowadziła dalsze obrady.

Jako goście w zebraniu uczestniczyli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- mł.bryg. Bogusław Grzymowicz -  p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- dh Witold Empel – członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, Prezes OSP Złotowo,

- dh Paweł Szauer – członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, Naczelnik OSP Rożental,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pan Marek Chorzelewski – Radny Gminy Lubawa

- Pani Ewelina Jarząbek – Sołtys,

- Pani Sławomir Szczawiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gabowie-Wałdykach.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

OSP Wałdyki jest ważną jednostką w systemie bezpieczeństwa pożarowego Gminy Lubawa ze względu na znajdujący się w pobliżu duży zakład produkcyjny.

W trakcie zebrania ślubowanie złożyli nowi członkowie jednostki:

dh Patrycja Dias 

dh Magdalena Markowska 

dh Olaf Karczewski

dh Jakub Mianecki

dh Mateusz Guzowski

Nowo przyjętym druhom życzymy wszelkiej pomyślności i bezpiecznej działalności w ruchu strażackim.

Ważnym momentem było wręczenie odznak.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

dh  Bogdan Zawadzki – za 30 lat służby

dh Piotr Bach – za 20 lat służby

Odznaki brązowe Młodzieżowa Drużyna pożarnicza otrzymali:

dh Martyna Preuss

dh Martyna Markowska

dh Marcel Kamiński

dh Piotr Żółkowski

dh Szymon Marchlewski

dh Kacper Krauzewicz

dh Kamil Dias

dh Patryk Dmochewicz

dh Oliwia Jarząbek

dh Lena Krauze

dh Wiktoria Zalewska

dh Daria Dąbrowska

dh Julia Mianecka

dh Zuzanna Rafińska

dh Julia Krauzewicz

dh Alicja Raczkowska

dh Maciej Krużewski

dh Dawid Turulski

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

 

Dzisiaj pracownicy Urzędu Gminy Lubawa, w porozumieniu z przedstawicielami wojska,  przeprowadzili pierwsze wizje lokalne stanu dróg, po przejeździe kolumn pojazdów wojskowych w ramach ćwiczeń #DRAGON-24.

Wszystkie powstałe uszkodzenia będą sukcesywnie naprawiane.