Ogłoszenia i komunikaty

Na podstawie Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie Nr 3 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą: Biała Góra, Byszwałd, Gierłoż Polska, Grabowo, Kazanice, Losy, Ludwichowo, Pomierki i Kołodziejki, Rodzone, Rożental, Sampława, Targowisko Dolne, Zielkowo, część m. Rakowice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Nowy Dwór Bratiański oraz część m. Złotowo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Targowisko Dolne  i Wałdyki.

Na obszarze tym wprowadza się zakazy i nakazy określone w §4 i §5 Rozporządzenia Nr 3 obowiązujące wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo. 

Informujemy, że Gmina Wiejska Lubawa pozyskała środki finansowe w kwocie 226.677,66 zł z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności , umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Informujemy, że Gmina Wiejska Lubawa pozyskała środki finansowe w kwocie 30 787,68 zł z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie lub,
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

 

W trakcie kampanii wyborczej, w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa, pojawia się coraz więcej plakatów i banerów wyborczych.

Przypominamy, że bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Zgodnie z kodeksem wyborczym zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej, m. in. na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem wyborczym umieszczanie plakatów i haseł wyborczych bez zgody właściciela nieruchomości, terenu, obiektu lub urządzenia podlega karze grzywny.

Natomiast wszelkie materiały, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym są usuwane przez policję.

Na terenie gminy są ściśle określone miejsca, gdzie mogą być one umieszczane. Zostały wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych, są to okna i drzwi wszystkich świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Lubawa.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód i zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.

Zwracamy również uwagę, że niszczenie, zaklejanie plakatów wyborczych również podlega karze, zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Apelujemy do komitetów wyborczych o przestrzeganie zasad i obowiązującego prawa. Wszystko po to, aby kampania wyborcza mogła być prowadzona z poszanowaniem wspólnej przestrzeni publicznej oraz własności prywatnej.

 

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_kodeks

 

https://bip.gminalubawa.pl/akty/59/2953/Zarzadzenie_Nr_825_2F2024_Wojta_Gminy_Lubawa_z_dnia_21_lutego_2024_r__w_sprawie_wyznaczenia_na_terenie_Gminy_Lubawa_miejsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_i_plakatow_wszystkich_komitetow_wyborczych_oraz_podania_wykazu_tych_miejsc_do_publicznej_wiadomosci_w_wyborach_do_rad_gmin_2C_rad_powiatow_2C_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_m_st__Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_2C_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_7_kwietnia_2024_r/

Przedstawiciele Wojska Polskiego dokonali rozpoznania szkód jakie powstały na drogach gminnych podczas przejazdu kolumn pojazdów wojskowych, w ramach ćwiczeń DRAGON-24.

W najbliższym czasie zostaną wykonane naprawy wszystkich uszkodzeń. Wojsko zapewni odpowiedni sprzęt, potrzebne materiały i personel.

Za realizację zadania odpowiedzialny będzie 3 Pułk Saperów im. gen. Karola Sierakowskiego z Chełmna.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.